I. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

 1. Training Effect– Training Effect sp. z o.o.  NIP 525-281-83-81 Inwalidów 10, 01-552 Warszawa – dostawca produktów i/lub usług wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym upoważniony do przyjmowania zapłaty za produkty i/lub usługi określone formularzem.
 2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty i/lub usługi wskazane w Formularzu zgłoszeniowym.
 3. Umowa– zaakceptowany i podpisany przez klienta formularz zgłoszeniowy wraz z niniejszym regulaminem.
 4. Regulamin– zbiór zasad regulujących stosunek prawny Training Effect oraz Klienta, będący integralną częścią Formularza zgłoszeniowego.
 5. Wydarzenie– usługi prezentowane przez Training Effect, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia. Wydarzenie wskazane są w wypełnionym formularzu.
 6. Grupa klientów– więcej niż jeden klient zgłoszony bądź na podstawie skierowania na szkolenie przez ten sam podmiot (Klienta), bądź poprzez oświadczenie złożone Training Effect, iż wskazane osoby stanowią grupę Klientów w rozumieniu niniejszego regulaminu.

 

II. Oświadczenia.

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Formularzem
oraz Regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie stanowią one Umowę pomiędzy Klientem a Training Effect
 2. Klient obowiązuje się zapłacić Training Effect za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie, określonym
w formularzu.
 3. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w Formularzu.
 4. Wyrażenie zgody na postanowienia formularza i Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie
i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej
w wydarzeniu, w tym nagrywanie, filmowanie, fotografowanie oraz umieszczenia jej wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzania działalności informacyjnej, marketingowej, w tym prowadzenia profili firmowych w mediach społecznościowych. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas szkolenia mogą zostać wykorzystane w materiałach marketingowych/promocyjnych i szkoleniowych.

 

III. Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni
od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania Training Effect na adres podany w pkt. 1 a) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie.
 3. Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późn. zm.)
 4. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Training Effect niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Training Effect zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 6. W przypadku braku odstąpienia od umowy i przy jednoczesnym nie wzięciu udziału w zakupionym Wydarzeniu, które się odbyło w wyznaczonym terminie, Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty z tytułu zamówienia. Udział Klienta w tym samym Wydarzeniu ale organizowanym w innym terminie możliwy jest tylko wskutek złożenia kolejnego zamówienia i wpłacenia pełnej kwoty z tytułu tego zamówienia.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta z powołaniem się na siłę wyższą, w szczególności na epidemię COVID-19, Klient zobowiązany jest do wykazania wystąpienia stanu siły wyższej, która uniemożliwia mu wykonania umowy. Klient zobowiązany jest do przedłożenia np. dokumentu wykazującego: objęcie go nadzorem epidemiologicznym, zakażenie COVID-19, przebywanie na kwarantannie.

 

IV. Zmiana terminu wydarzenia.

 1. Klient ma możliwość przeniesienia swojego udziału w wydarzeniu na inny termin pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Training Effect na adres e-mail [email protected] nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Training Effect  będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.
 2. W przypadku braku dodatkowych terminów danego wydarzenia istnieje możliwość zmiany zakupionego wydarzenia na inne dostępne w aktualnej ofercie Training Effect, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane.
 3. Training Effect w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest szkolenie lub sesja coachingowa, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Training Effect  oraz Klienta.
 4. Nieobecność Klienta na szkoleniu bądź sesji coachingowej, bez uprzedniej, prawidłowej zmiany terminu Usługi, równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia przez Training Effect) i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy.
 5. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie lub sesja coachingowa Klient, który nabył Usługę ale nie może z niej skorzystać uprawniony jest do wskazania innej osoby, która zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu lub sesji coachingowej, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Training Effect na adres e-mail [email protected] nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia Usługi.

 

V. Anulowanie oraz zmiany zakresu usług.

 1. Training Effect może odwołać Wydarzenie, z powodów niezawinionych przez Training Effect, z powodu wystąpienia siły wyżej oraz choroby trenera, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie
lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia oraz do żądania zwrotu kwoty wpłaconej za odwołane Wydarzenie w terminie trzydziestu (30) dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia.
 3. Training Effect zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Formularzu, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.
 4. Training Effect nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez Training Effect  lub na wskutek działania siły wyższej.

 

VI. Przeniesienie prawa.

 1. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego Wydarzenia na inne wskazaną osobę możliwe jest pod warunkiem powiadomienia Training Effect najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem Wydarzenia.

Powiadomienie o, którym mowa powyżej powinno zawierać:
a) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby chcącej przenieś prawa na inną osobę,
b) planowany termin wydarzenia,
c) imię i nazwisko numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa.

 1. Powiadomienie o, którym mowa w punkcie poprzedzającym powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected]
 2. Training Effect zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu określonego w niniejszym postanowieniu. Uwzględnienie powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od dobrej woli Training Effect i nie wymaga uzasadnienia.

VII. Dostarczenie produktów i/lub usług.

 1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej
w Formularzu lub opłacenie rat zgodnie z harmonogramem nim określonych upoważnia Klienta do otrzymania produktów i/lub usług wskazanych w Formularzu.
 2. Training Effect nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych wpisanych do zamówienia.

 

VIII. Ochrona bezpieczeństwa uczestników szkolenia

 1. Training Effect zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz przebywanie na nim, bez uprawnienia Uczestnika do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, osobom:
 • Niezaproszonym lub nieznajdującym się na liście gości.
 •  Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 • Zachowującym się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku szkolenia i jego uczestników.
 • Nieprzestrzegającym reżimu sanitarnego związanego z epidemią COVID-19.
 1. W związku z trwającą epidemią COVID-19 w trakcie Wydarzenia obowiązywać będzie bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i ust przez uczestników, czyli np. noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego. Ponadto Uczestnik przed wejściem na Wydarzenie zobowiązany jest do wypełnienia pisemnego oświadczenia lub wcześniejszego przesłania go drogą online, iż według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną COVID-19 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

 

IX. Własność intelektualna.

 1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością Training Effect. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.
 2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną Training Effect osobom trzecim.
 3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
 4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.

 

X. Postanowienia końcowe.

 1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy.
 2. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Training Effect nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z produktów i/lub usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów Training Effect.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Szkoleń, zastosowanie mają w pierwszej kolejności Regulamin dostępny na stronie www.training-effect.pl, a następnie właściwe przepisy prawa.